แบบที่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ตอนนี้
แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐)
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖)
คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม. ๘๗)
แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่
แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒)
ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
หมายเหตุ ในกรณีที่แบบฟอร์มมี 2 หน้า กรุณาพิมพ์ให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน(ด้านหน้าและด้านหลัง)